Herceptin v adjuvantní léčbě časného stádia rakoviny prsu

Tiskem proběhly informace o výsledcích klinických studií a o schválení léčby časného stádia HER2-pozitivní rakoviny prsu Herceptinem. Zde si povíme více o HER2, Herceptinu a výsledcích studií.

Co je HER2?

Buňky se svým okolím komunikují prostřednictvím biochemických signálů. K přijímání těchto signálů slouží receptory na povrchu buňky (nebo i uvnitř buňky, jak je tomu u hormonálních receptorů).

Biochemickým signálem aktivovaný receptor pak uvnitř buňky odstartuje řadu složitých pochodů, které vedou například k růstu buňky. HER2 je jeden z mnoha typů takových receptorů. Zatím není známo, že by sám byl aktivován nějakým signálem, spolupracuje však s ostatními receptory skupiny HER na aktivaci buněčných pochodů.

Pokud je buňka "vyprovokována" k nadměrné produkci HER2, může přijímat více biochemických signálů a je tedy více stimulována k růstu, který může vyústit až do vzniku nádoru.

Co je HER2 pozitivita a jak se stanovuje?

HER2 pozitivita se stanovuje ve vzorku nádorové tkáně. Patolog vyšetřuje, zda je na povrchu nádorových buněk přítomen (exprimován) ve zvýšené míře (overexprimován) receptor HER2. Při metodě nazývané imunohistochemie (IHC) je receptor obarven a stanovena míra jeho přítomnost (exprese). Zhodnocení IHC 3+ je považováno za pozitivitu HER2, IHC 2+je nejasný výsledek, při kterém je doporučeno ověření další metodou. IHC 1+ a 0 je výsledek negativní. Při metodě nazvané fluorescenční in šitu hybridizace (FISH) je vyšetřován počet kopií pro HER2 receptor v nádorových buňkách. Zvýšení počtu genů (amplifikace) je nazývána FISH pozitivitou HER2. Různé práce udávají, že asi 10-30 % nádorů prsu je HER2-pozitivních.

Co je HERCEPTIN?

Herceptin je uměle připravená a vyráběná protilátka proti receptoru HER2. Tím, že se na tento receptor naváže, znemožní, aby spolupracoval s dalšími receptory a omezí tak možnost buňky přijímat biochemické signály. Herceptin je tedy účinný pouze u nádorů HER2-pozitivních.

Léčba pokročilého onemocnění

V České republice je Herceptin používán od roku 2001 k léčbě rakoviny prsu s metastázami, a to buď samotný (po předchozí chemoterapii) nebo častěji v kombinaci s chemoterapií. Léčeno tak je nebo bylo již několik stovek nemocných.

Adjuvantní léčba

Adjuvantní léčba je „zajišťující" pooperační léčba, jejímž cílem je snížení rizika, že se nemoc navrátí a tím zvýšení pravděpodobnosti úplného vyléčení. Ve světě proběhly čtyři velké studie, do kterých bylo zařazeno asi 13000 pacientek po operaci rakoviny prsu. Ve studii HERA byl Herceptin podáván po ukončení "standardní" chemoterapie a případné radioterapie po dobu jednoho roku a porovnány výsledky této skupiny nemocných, se skupinou, která již po chemoterapii a radioterapii dále léčena nebyla (v obou skupinách byla podávána hormonální léčba při pozitivitě hormonálních receptorů). Při léčbě Herceptinem došlo (ve srovnání s kontrolní skupinou) ke zlepšení parametru, který se nazývá „Přežití bez známek onemocnění", který hodnotí, zda pacientka žije bez „události", tedy bez recidivy nádoru, či bez vzniku jiného, druhotného nádoru, či zda nezemřela z jiných příčin. Při porovnání rizik „události" vychází, že léčba Herceptinem takové riziko snižuje o 36 %. Po třech letech bylo v kontrolní skupině 73,4 % nemocných bez události, ve skupině léčené Herceptinem to bylo 80,6 % nemocných, které mají nadále šanci na úplné vyléčení rakoviny. Tyto výsledky, publikované v letošním roce, jsou ovlivněny tím, že z etických důvodů byla i nemocným v kontrolní skupině nabídnuta možnost léčby Herceptinem a využilo ji více než 50 % pacientek (většina zbývajících již měla příliš velký odstup od ukončení chemoterapie).

V loňském roce byly zveřejněny rovněž data zbývajících tří studií, které rovněž prokázaly významné zlepšení výsledků při léčbě Herceptinem.

Bezpečnost léčby

Při prvních studiích (u metastatické rakoviny) docházelo k projevům poškození srdce. Při rozboru příčin bylo zjištěno, že k takovému poškození dochází zejména v případě, že Herceptin je podáván současně s léky ze skupiny antracyklinů (doxorubicin, epirubicin). Sám Herceptin zřejmě změny na srdci nevyvolává, ale brání nápravě škod, které jsou způsobeny jinými vlivy. Před léčbou Herceptinem je proto provedeno důkladné vyšetření srdce a nemocným s rizikem není Herceptin podáván. Kontroly srdce se provádějí rovněž v průběhu léčby Herceptinem, pokud jsou známky poškození srdce, léčba se přeruší nebo ukončí. V převážné většině případů dojde po příslušné léčbě k úpravě srdeční funkce a mnohdy je možno pokračovat i v podávání Herceptinu. Ve všech studiích byl vliv Herceptinu na srdce pečlivě sledován na nezávislé komise hodnotí rizika jako přijatelná.

Jak se Herceptin podává

Herceptin se podává v podobě infuze, první dávka po dobu 90 minut, další po dobu 30 minut, a to buď každý týden, ve studiích u časného karcinomu prsu lx za tři týdny.

Kdo může být Herceptinem léčen

Nezbytnou podmínkou je HER2 pozitivita nádoru. Zjistěte si tedy, zda je Vás nádor HER2 pozitivní.

Léčba je vyloučena při některých onemocněních srdce. Ve studii nebyl podáván ženám (a ani v praxi nebude) s nádorem, který není větší než 1 cm, pokud nejsou současně postiženy uzliny. Nadále může být Herceptin podáván i u metastatického HER2 pozitivního nádoru.

Léčba Herceptinem stojí kolem 1 milinonu korun za rok, lze tedy předpokládat, že pojišťovna stanoví omezující kriteria. Herceptin je možno podávat ve vybraných centrech (zpravidla jde o Fakultní nebo krajské nemocnice), nemocné z menších oddělení musí být k léčbě odeslány do těchto center.

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory