Hypertermie

Přes velké pokroky, které se v léčbě zhoubných nádorů v posledních letech udělaly, zůstává stále ještě prostor pro zkoumání, hledání a zavádění nových léčebných modalit.

Hypertermie (ohřev tkání na teploty 41-45°C) a jejího vlivu na zhoubné nádory si všiml poprvé už Hippokrates. Bylo pozorováno, že při dlouhodobých vysokých teplotách, které provázejí zánětlivé komplikace maligních nádorů, docházelo ke zmenšení zhoubného nádoru. K rozvoji této metody však dochází až v posledních třiceti letech. Jasný postulát, že hypertermie významně poškozuje nádorové buňky, zazněl na I. Konferenci o hypertermii ve Washingtonu v r. l975. Od té doby dochází k rozvoji této léčebné metody.

Existují různé druhy hypertermie. Při celotělové (systémové) hypertermii dochází k přehřátí celého organizmu na teplotu nad 41°C během několika hodin. Vzhledem k tomu, že tato metoda pacienta silně zatěžuje a může mít i značné nežádoucí účinky, používá se v praxi daleko více lokální neboli regionální hypertermie.

Zařízení pro hypertermii se skládá ze tří základních jednotek: zařízení pro vlastní ohřev tkáně, počítač s náležitým softwarem a souprava pro měření teploty. V klinické praxi se nejčastěji používá ohřev pomocí magnetického pole, ultrazvuku, radiofrekvenčního záření, které působí na příslušnou tkáň přes plastový polštář naplněný tekutinou, umístěný mezi tkáň, kterou chceme prozářit a zdroj tepla. Jiným způsobem prohřátí příslušné oblasti je ponoření do horké lázně, či regionální perfuze horkým roztokem.

Hypertermie se užívá nejčastěji v kombinaci s dalšími léčebnými metodami, s radioterapií či chemoterapií. (Dle výsledků v jedné z prvních studií bylo zhodnoceno, že účinnost léčby při užití samotné hypertermie byla l5 %, samotné radioterapie 35% ,v kombinaci obou modalit kolem 70%.)

V praxi je nejvíce zkušeností s hypertermií u maligního melanomu, sarkomů končetin, metastáz na kůži a v podkoží při zhoubných onemocnění hlavy a krku a karcinomu prsu. V poslední době byl prokázán kladný vliv hypertermie při užití této metody jako součásti radikální primární léčby spolu s radioterapií u karcinomu čípku děložního a při nádorech oblasti hlava - krk.

V naší republice se tato metoda užívá v Ústavu radiační onkologie v Praze 8 na Bulovce a ve FN v Hradci Králové.

Při diagnóze karcinomu prsu se hypertermie uplatňuje nejčastěji v kombinaci s radioterapií při léčbě lokálních recidiv nádorů na hrudní stěně.V praxi vypadá ozáření tak, že je pacientka uložena na lehátko, na oblast tumoru je umístěn mikrovlnný nebo ultrazvukový aplikátor, pod něj jakýsi polštář s destilovanou vodou, jehož prostřednictvím dochází k ohřevu tkáně na teplotu cca 42-44°C po dobu cca l hodiny. Prohřátí následuje bezprostředně po ozáření.. Během celého cyklu zevní radioterapie je hypertermie užita l - 2x týdně.

MUDr. Emanuela Kmoníčková

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory