Tisková konference k pozdním stadiím onkologické nemoci

Na konci května jsem se zúčastnila tiskové konference s názvem Kvalita života onkologických pacientů, a podtitulem: Pacientů s rakovinou každým rokem přibývá. Jak umíme pomáhat?

Pořadateli byli 1.lékařská fakulta UK v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice, jejichž představitelé - prof. MUDr. Aleksi Šedo, Drsc., a Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA., toto setkání s novináři zahájili.

Na tiskové konferenci vystoupili

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, proděkan 1. LF UK pro rozvoj a vnější vztahy - Úvodní slovo

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice - Onkologická onemocnění, metastázy a kostní příhody – co můžeme dělat pro pacienty v pozdních stádiích rakoviny

Doc. Dr.Phil. Laura Janáčková, PhD., vedoucí oddělení somatopsychiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze - Psychologické aspekty péče o onkologicky nemocné - rodina, práce a vztahy

V mém příspěvku na téma Život pacientů v pozdním stádiu rakoviny, soběstačnost a invalidita jsem se snažila sdělit pocity pacientek, které se s pokračující nemocí potýkají. Čeho se bojíme, co nám chybí, co bychom si přály, co naopak ne... bylo to hodně osobní a nemluvilo se mi vůbec snadno. Přes vážnost věci jsem ale vnímala v sále velmi vřelý zájem a chuť pomoci.

Věřím, že média mohou toto téma alespoň trochu pro veřejnost pootevřít...

Jana Drexlerová

Tisková zpráva

Nemocných rakovinou každým rokem přibývá. Jak jim umíme pomáhat?

Podle údajů české onkologické společnosti ČLS JEP onemocní v ČR ročně rakovinou 77 tisíc lidí a celkový počet nemocných přesahuje 400 tisíc. Mnoho nemocných je možné vyléčit, takže rozdíl mezi incidencí a mortalitou se zvyšuje, ale i tak zbývá mnoho nemocných, které ani s pomocí nejmodernějších metod není možné vyléčit. Na významu tak nabývá i péče, která pacienty sice nevyléčí, ale dokáže jim usnadnit život s nemocí – od paliativní lékařské péče přes pomoc psychologickou i podporu ostatních pacientů.

Statisticky nejčastějším onkologickým onemocněním u žen je karcinom prsu. U mužů je to karcinom plic. Narůstají počty nemocných s rakovinou tlustého střeva, konečníku a prostaty. Včasná diagnóza nádorového onemocnění může výrazně zlepšit prognózu pacienta a usnadnit jeho léčbu. Naopak pozdní odhalení nemoci prognózu výrazně zhoršuje.

Riziko kostních metastáz je v pokročilých stádiích onemocnění velké

Komplexní péče o pacienty zahrnuje vedle kauzální terapie, ale také léčbu komplikací, které základní onemocnění přináší. Velice častou komplikací u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním jsou kostní metastázy (viz tabulku). Rozvoj kostních metastáz znamená pro pacienta zhoršení možností léčby, vysoké riziko patologických zlomenin, poškození míchy, zlomeniny obratlů, neurologických problémy a bolesti. Kostní metastázy a související komplikace mohou pro pacienta znamenat velká omezení. Bolesti nebo zlomeniny ho mohou upoutat na lůžko, pacient ztrácí soběstačnost i schopnost vykonávat běžné aktivity. Stává se závislým na pomoci okolí, což mimo jiné znamená velikou psychickou zátěž pro něj samotného i jeho blízké.

Zlomeniny jsou závažnou komplikací a je zapotřebí jim předcházet

„Léčba kostních metastáz je multidisciplinární. Používá se chemoterapie, radioterapie, hormonální terapie, bisfosfonáty i analgetika. Nově se pro prevenci i léčbu kostních metastáz začala používat i biologická léčba, která pomáhá výrazně oddálit výskyt kostních příhod a pomáhá tak pacientům udržet si soběstačnost a déle zvládat běžné životní aktivity,“ říká doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Biologická léčba kostních metastáz je tak důležitým prostředkem k udržení kvality života onkologických pacientů v pozdních fázích onemocnění.

Frekvence výskytu kostních metastáz

Primární nádor Incidence*
Mnohočetný myelom 75-95 %
ZN prsu 60-80 %
ZN prostaty 35-85 %
ZN štítné žlázy 20-60 %
ZN močového měchýře 30-55 %
ZN plic 30-40 %
ZN ledvin 25-45 %

*Zjištěná při pitvě; podle Coleman RE. Metastatic bone disease: Clinical features, pathophysiology and treatment strategies. Cancer Treat Rev 2001; 27: 165–176.

Zdroj: Remedia, ročník 21, 6/2011.

Nemocný potřebuje hlavně porozumění

Nedílnou součástí péče o onkologicky nemocné je vedle léčby základního onemocnění a souvisejících komplikací, je psychologická podpora. Onemocnění rakovinou má závažné dopady na psychiku nemocných i jejich blízkých. Propuknutí nemoci pro pacienta znamená šok. Strach z bolesti, utrpení i smrti. K tomu se přidávají problémy spojené s léčbou – třeba ztráta vlasů nebo trvalé fyzické změny, únava, zvracení a další. Pokud pacient ztratí soběstačnost a je trvale upoután na lůžko kvůli bolesti nebo patologické zlomenině, musí navíc bojovat s izolací a pocity osamění, úzkostmi a depresemi.

„Nemocný ze všeho nejvíce potřebuje porozumění, potřebuje mít možnost své pocity sdílet. Být se svými blízkými,“ říká Doc. Dr.Phil. Laura Janáčková, PhD. „Přehnané naděje, které se někdy snaží jeho okolí přinášet, i když on sám cítí, jak na tom je, jen prohlubuje jeho samotu,“ dodává doc. Janáčková.

Pomáhá i sdílení zkušeností

Zvládat vše, co s onkologickými onemocněními souvisí, může pomoci i kontakt s těmi, kteří podobnou situaci prožili nebo prožívají sami. „Snažíme se všestranně pomáhat všem ženám s rakovinou prsu, ať už jde o sdílení zkušeností, zprostředkování informací o nemoci, setkání pacientek nebo třeba rekondiční pobyty,“ říká ředitelka organizace Mamma HELP Mgr. Jana Drexlerová. „V síti našich center se snažíme pomoci každému, kdo o to požádá. Za rok to bývá víc než pět tisíc pacientek,“ doplňuje paní Drexlerová.

O onkologické klinice VFN

Onkologická klinika zajišťuje komplexní onkologickou léčbu (radioterapii, chemoterapii, imunoterapii, podpůrnou léčbu a paliativní péči) u pacientů s nádorovými onemocněními s přednostním zaměřením na karcinomy prsu, kolorektální a bronchogenní karcinomy. Zajišťuje péči pro geneticky podmíněné nádory a provozuje specializované ambulance pro vybrané skupiny nádorů (karcinoid, thymomy) a vybrané skupiny nemocných (gerontoonkologie, mladší nemocné s karcinomem prsu). V úzké kooperaci se podílí na komplexní léčbě hematologických malignit a nádorů gynekologické a orofaciální oblasti. Organizuje a podílí se na práci mezioborových týmů tak, aby byla zajištěna odpovídající diagnostická, léčebná a dispenzární péče pro nemocné s nádorovými onemocněními. Je zakládajícím členem Komplexního onkologického centra.

Průměrný počet nových pacientů ročně cca 1200.

Průměrný počet dispensarisovaných a léčených pacientů 30 000.

http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/onkologicka-klinika/

O Všeobecné fakultní nemocnici

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze patří mezi největší nemocnice nejen v České republice. VFN má ve vazbě na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy nezastupitelné místo v systému poskytování zdravotní péče, výuce a výzkumu. Úzce spolupracuje nejen s 1. lékařskou fakultou UK, ale také s dalšími fakultami vysokých škol a vytváří tak velkou základnu vědy a výzkumu ve VFN.

VFN tvoří 44 zdravotnických pracovišť, klinik, ústavů a samostatných oddělení.

Mezi nosné programy VFN patří mimo jiné diagnostika a léčba nádorových onemocnění, především v oblasti hematoonkologické, diagnostice a léčbě myelomů a lymfomů, dále nádory prsu, plic, jater, gastrointestinálního traktu, kožní nádory, nádory urogenitální oblasti.

http://www.vfn.cz

O 1. lékařské fakultě

1. lékařská fakulta je součástí Univerzity Karlovy v Praze od roku 1348 a je nejstarší lékařskou fakultou ve střední Evropě a největší lékařskou fakultou v České republice.

Fakulta poskytuje magisterské i doktorské studijní programy. Je také nejproduktivnější českou lékařskou fakultou v biomedicínském výzkumu, o čemž svědčí jak počty publikací, tak počet grantových projektů a výzkumných záměrů, které jsou na fakultě řešeny.

Vědecká práce a postgraduální výuka na fakultě je soustředěna v teoretických ústavech a probíhá i na klinických pracovištích, společných s nemocnicemi a v oborových centrech, celostátních referenčních laboratořích a centrech.

Výzkumná práce zahrnuje celou šíři biomedicínských teoretických a preklinických oborů a problematiku diagnostických, léčebných a preventivních metod, postupů klinických oborů lékařství a zubní lékařství.

Největší výukovou základnou 1. lékařské fakulty je Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Fakulta má svá pracoviště ještě ve FN Na Bulovce s poliklinikou, Fakultní Thomayerově nemocnici, Ústřední vojenské nemocnici a FN Motol.

http://www.lf1.cuni.cz

O sdružení Mamma HELP

Sdružení Mamma HELP je nevládní neziskovou organizací, která sdružuje ženy s diagnózou rakoviny prsu, jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty. Bylo založeno v roce 1999. Působí na území celé ČR. Provozuje síť Mamma HELP center v jednotlivých městech (Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Přerov, Zlín, Plzeň). Ročně řeší požadavky přibližně 5300 klientů. Všechny služby poskytuje zdarma.

http://www.mammahelp.cz

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory