Radioterapie

Radioterapie je nejstarší onkologická léčebná modalita užívaná v léčbě zhoubných nádorů, nádory prsu nevyjímaje. Počátky jejího uplatnění se datují do konce minulého století, již několik let po objevu W.C.Roentgena v roce 1895. Hlavního rozmachu a uplatnění však radioterapie nabyla po zavedení vysokoenergetických zdrojů záření (Cesium, Kobalt, Lineární urychlovač), zejména kobaltových ozařovačů v šedesátých letech. Kvalitu, preciznost a spolehlivou reprodukovatelnost povýšilo rutinní užití lineárních urychlovačů. Radioterapie představuje v léčbě nádorů prsu léčbu lokální či lokoregionální, působí efektivně v prozařované oblasti.

Z hlediska kombinace jednotlivých léčebných modalit můžeme hovořit o radioterapii předoperační, pooperační, kurativní a paliativní.

Předoperační radioterapie

se dříve užívala, jak napovídá název, jako léčebná před chirurgickým zákrokem, která měla usnadnit operatérovi vlastní chirurgický zákrok (zmenšením nádorového ložiska) a snížit riziko peroperační diseminace (devitalizací nádorových buněk). V současné době se tato metoda již neužívá, její celkový přínos byl malý a je v současnosti nahrazena předoperační chemoterapií.

Pooperační radioterapie

užívaná nejčastěji po tzv. prs šetřících operacích, při kterých nedochází k odstranění celého prsu, představuje nejčastější použití radioterapie u nádorů prsu. Spočívá v prozáření celé prsní žlázy předem stanovenou dávkou s následným dozářením „lůžka“ nádoru dávkou vyšší se snahou eliminovat mikroložiska nádorových buněk v prsní žláze a v místě původního výskytu nádoru. S podobným záměrem se ozařují v indikovaných případech i spádové lymfatické uzliny. Tato pooperační radioterapie významně snižuje procento lokálních recidiv. S podobným úmyslem se v některých případech užívá radioterapie po operacích, při kterých je odstraněna celá prsní žláza (ablace).

Kurativní radioterapie

je užívána v případech, které není možno operovat, nebo kdy pacientka operaci odmítá. Technický postup je podobný ozáření po prs šetřící operaci, výše dávky odpovídá velikosti přítomného nádoru a je pochopitelně vyšší.

Paliativní radioterapie

je užívána v případech, kdy pro celkový stav pacientky nebo rozsah onemocnění je cílem pouze zastavení nádorového procesu či zpomalení růstu nádoru nebo tlumení symptomů vzniklých přítomností nádoru.

MUDr. Milan Brychta, Radiologická a onkologická klinika FNKV

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory