Seminář k průlomové bolesti

Tradiční den otevřených dveří, který v Praze pořádá Koalice pro zdraví, byl na začátku února věnován problematice průlomové bolesti a možnostem její léčby zejména u onkologických pacientů. Pozvání MAMMA HELPu, který se tématu jako spolupořadatel ujal, využilo přes padesát zástupců pacientských organizací.

Průlomová bolest sužuje přibližně dvě třetiny pacientů léčených na některou z onkologických bolestí. Má náhlý, většinou neočekávaný a rychlý vývoj a dosavadní léčba běžně dostupnými opioidy s pomalým nástupem účinku je nedostatečná. Řešením však mohou být nové léky, tzv. transmukózní fentanyly. Od počátku letošního roku je takový přípravek částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK Praha popsal posluchačům zevrubně typy onkologických bolestí a jejich efektivní řešení. MUDr. Jitka Fricová, vedoucí lékařka Centra pro léčbu bolesti, 1. LF UK a VFN Praha objasnila specifika průlomové bolesti u onkologických pacientů a vysvětlila také současné možnosti její léčby.

Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka MAMMA HELP center, vybídla účastníky semináře k diskusi o dostupnosti léčby chronické (onkologické) bolesti, která z řady důvodů není ideální. K příčinám, které znesnadňují rychlejší nápravu, může patřit i nedostatečná komunikace mezi pacientem a lékařem na toto téma.

Vaše názory i osobní zkušenosti uvítáme na e-mailech: mammahelp@mammahelp.cz nebo info@koaliceprozdravi.cz.

Seminář k průlomové bolesti Seminář k průlomové bolesti Seminář k průlomové bolesti Seminář k průlomové bolesti Seminář k průlomové bolesti

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory