Význam vyšetření HER2 u nádoru prsu

V poslední době se v novinách a časopisech objevují články o receptoru HER2 a o léčbě časného karcinomu prsu Herceptinem. Co je to HER2 ajaký je jeho vztah k léčbě?

HER2 (též HER2/neu nebo erbB2) je jeden z mnoha receptoru na povrchu buněk, jejichž prostřednictvím buňka přijímá signály ze svého okolí. Po přijetí signálu pak receptor aktivuje různé buněčné pochody. HER2 podporuje růst a dělení buněk, při nadměrné přítomnosti HER2 dochází k nadměrnému dělení buněk, což může vést až ke vzniku nádoru. I v něm pak HER2 uplatňuje svoji aktivitu.

Přítomnost receptoru zjišťuje patolog ve vzorku nádorové tkáně dvěma metodami. Při imunohistochemickém vyšetření (IHC) pomocí protilátky a barviva obarví molekuly receptoru přítomné na povrchu buňky a stanoví nadměrnou přítomnost (nadměrnou expresi) HER2, při fluorescenční in situ hybridizaci (FISH) (nebo podobné metody nazvané CISH) zjišťuje, kolik je v buňce přítomno genů pro HER2 a jejich poměr k počtu chromozomů (zvýšený počet genů se nazývá amplifikace). Stanovení HER2 by mělo patřit, vedle stanovení typu nádoru a přítomnosti hormonálních receptoru, k základním vyšetřením každého nádoru prsu.

HER2 je jedním z takzvaných prognostických faktorů, na jejichž základě lékař stanovuje léčbu. Nádory s nadměrnou přítomností (expresí) HER2 mají horší prognózu a vyžadují agresivnější léčbu. Takových nádorů je asi 20 procent.

Trastuzumab (Herceptin) je lék, který se specificky naváže na HER2 na povrchu buňky a tím zabrání aktivaci buněčných pochodů a růstu nádoru. Jedním z dalších mechanizmů je pravděpodobně i „označení" buňky, na jejímž povrchu je HER2 přítomen. Takto označené buňky jsou pak napadány a zabíjeny imunitními pochody organismu. Léčba Herceptinem je možná jen v případě prokázané HER2 pozitivity. U HER2 negativních nádorů je léčba Herceptinem neúčinná.

V České republice je Herceptin registrován a používán k léčbě pokročilého karcinomu prsu, a to buď samotný nebo v kombinaci s některými cytostatiky. Podává se v infúzi do žíly jedenkrát za týden, nově se zkouší i podávání jedenkrát za tři týdny. Používání Herceptinu je vyhrazeno pro 11 onkologických center v republice, lékaři z jiných nemohou lék podávat sami, ale musí pacientky odeslat do těchto center.

V roce 2005 byly publikovány výsledky 4 velkých studií, ve kterých byl Herceptin podáván jako součást adjuvantní léčby, tedy „zajišťující" léčby následující po operaci. Ve všech studiích bylo prokázáno významné snížení rizika, že se nemoc bude opakovat, byla tedy zvýšena pravděpodobnost úplného vyléčení nádoru. Registrace Herceptinu v Evropské unii pro adjuvantní léčbu se očekává ve druhém pololetí 2006.

MUDr. František Nový

nahoru

Copyright © 2012 Mamma HELP | Archivováno Národní knihovnou ČR | Licence Creative Commons | Kontakt | Pro média a sponzory